Verksamhetsberättelse 2019

Världsarvet Faluns vänförening
Org nr 802440-8737

Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2019

Styrelsen får härmed avge sin berättelse avseende 2019-03-26 – 2019-12-31

Föreningsstämma 2019-03-26
Föreningens verksamhet har under ett antal år legat nere och därmed har det inte funnits någon styrelse. Mot denna bakgrund finns inte heller någon ekonomisk rapport från tidigare år att redovisa. Under 2018 påbörjade en grupp intresserade, under ledning av Per-Erik Ullberg Ornell, arbetet med att återuppväcka föreningen. Efter ett antal arbetsgruppsmöten och i och med föreningsstämman 2019 är Världsarvet Faluns vänförening åter synnerligen levande.

Det blev en god uppslutning vid årsstämman, Leif Löfberg hälsade alla välkomna och världsarvssamordnaren Christina Staberg berättade om vad som var på gång inom världsarvet. Deltagarna bjöds på kaffe och bullar som Coop, numera företagsmedlem, vänligt stod för. Mötet avslutades med årsmötesförhandlingar och ett konstituerande styrelsemöte.

Arbetsgruppsmöten, styrelsemöten, andra aktiviteter m.m.
Under kalenderåret 2019 har föreningen sammanlagt haft 3 arbetsgruppsmöten,
1 programmakarmöte, 1 workshop och 7 styrelsemöten. Fokus har främst legat på att vidareutveckla vänföreningen, samverka med andra ideella organisationer och skapa möjligheter för lokalbefolkningen att engagera sig i och lära sig mer om sitt världsarv.

En verksamhetsplan för 2019 togs fram varav framgår att föreningens uppdrag är att synliggöra och sprida information om världsarvet till alla som bor och verkar i Falu kommun. Planen utgår från fyra områden som beskriver inriktningen: Kunskap, Kreativitet, Kommunikation och Kultur.

En ny logotyp har utformats och registrerats hos Patent- och registreringsverket.

Ny föreningsregistrering skedde på Swedbank och då upprättades även registrering av
Swish 123 234 0685 och eget bankgironummer 283-7789.

Ett informationsblad som presenterar föreningen har tagits fram, tryckts upp och spridits på lämpliga publika platser, exempelvis på biblioteket, Dalarnas museum och Gruvmuseet.

Föreningen skickade en skrivelse, där vi uppdaterade för- och grundskolan om Naturskolans olika erbjudanden om Världsarvet Falun, som riktar sig till barn och skolelever.

Den gamla hemsidan har stängts ner och arbetet med att ta fram en ny hemsida har påbörjats.

Under ett programmakarmöte med styrelsen och medlemmar ur föreningen kom en mängd goda idéer upp om vad vi kan arbeta vidare med. En idé var att vi varje år utser Årets Guldkorn (en plats i världsarvet som antingen är liten och oväntad eller stor och publikdragande) och Årets Eldsjäl (en person som bidragit till att stärka världsarvets varumärke). Dessa får ett diplom och en världsarvssymbol i bränd lera, skapad av styrelsemedlemmen Carina Svahn.

Andra programidéer var bland annat att utse världsarvsambassadörer, satsa på studieresor och regelbundna föredrag, återuppväcka Falukorvens dag, få till en Världsarvskonsert, gärna under 2021, då Världsarvet Falun fyller 20 år.

Föreningens kassör Leif Löfberg och flera av föreningens medlemmar har under sommarhalvåret lett ett stort antal guidade turer i världsarvet.

Under Kulturarvsdagen den 8 september samarbetade föreningen bland annat med Dalarnas museum, Folkuniversitetet och Falu Gruva och bidrog med programpunkten Konstfulla kostymer, där medlemmen Louise Linnerfält höll föredrag och visade 1700-talskläder på Dalarnas museum. Professor emeritus Bo G Jansson berättade om Den levande Fet-Mats. Flera ur föreningens styrelse var behjälpliga under hela dagen, bemannade ett informationsbord och berättade om föreningen.

En ny nationell Världsarvsstrategi för 2020 – 2030 har skickats ut på remiss från Riksantikvarieämbetet och vänföreningen har bidragit med sina synpunkter i ett remissinlägg.

Styrelsens sekreterare deltog i Kunskapsdagen i Västerås som BRUK 2.0 anordnade. Projektet omfattar tre områden i södra Dalarna: Husbyringen, Silverringen och Bergsmanslandskapet i Världsarvet Falun. Målsättningen är att få fler besökare till dessa kultur- och naturmiljöer.

I oktober träffade styrelsen Ulrika Nisser, projektledare för Stärka världsarv. Projektet ska med världsarvet som bas på ett hållbart sätt lyfta kulturturismen med entreprenör-skap och bygga upp ett nätverk kring regionens besöksmål. Vid upptaktsmötet för projektet vid Falu Gruva i början av december, deltog flera av styrelsemedlemmarna. Att lokalbefolkningen och dess engagemang har stor betydelse framkom med önskvärd tydlighet. Här har föreningen en viktig roll att spela.

Föreningen representeras i Världsarvsrådet av ordförande Sofia Möller Skog och i VÄX-gruppen av Agneta Barle, sekreterare. Regelbundna möten genomfördes i båda grupperna under året. En stående punkt finns på dagordningen där vänföreningen informerar om aktuell verksamhet.

Programserien Världsarvskafé hade sitt första föredrag den 26 november på Mariagården. Styrelsemedlemmen Margareta Granbom höll i evenemanget och berättade om stadsarkitekten Klas Boman. Ett tjugotal medlemmar kom, lyssnade och fikade. Den här typen av aktivitet kommer föreningen att fortsätta med. En programkommitté kommer att utses för att underlätta arbetet.

I slutet av året uppgick antalet privata medlemmar till 43 personer och 4 företagsmedlemmar.